Vrijplaats voor het denken

Bestaande leergangen (Rabobank & Overheid)

De Filosofische School Nederland verzorgt op dit moment verscheidene leergangen die specifiek zijn gericht op: a) commissarissen en directeuren van de Rabobank en b) topambtenaren en - bestuurders in het publieke domein. Centraal in deze leergangen staan de integrale en normatieve reflectie op de veranderingen die  maatschappelijk gaande zijn en de vraag hoe men daarop als bestuurder of manager het best kan inspelen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar disruptieve maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitale revolutie. In de loop van 2019 zal een extra leergang Wijsheid in tijden van transitie van start gaan met een open inschrijving.

De methode en de academisch context
We horen inmiddels overal dat we leven in ‘een tijd van transitie’ waarin vele zekerheden op losse schroeven staan. Maar wat dit betekent voor de manier waarop we na moeten denken over deze transitie is een stuk minder duidelijk. Vele deskundigen benadrukken de noodzaak van multidisciplinair - en out of the box-denken, maar wil dit geen luchtfietserij worden, dan is een zekere denkdiscipline vereist. Welnu, filosofie is van oudsher de integrale discipline waar complexe vraagstukken vanuit een fundamenteel en normatief perspectief aan de orde kunnen worden gesteld.

De Filosofische School Nederland werkt nauw samen met Centrum Èthos – filosofisch centrum voor onderzoek, onderwijs en debat aangaande maatschappelijk transformaties, gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarin worden wetenschappelijke disciplines én wijsgerige tradities  bijeengebracht om tot een beter begrip van onze eigen tijd te komen, actuele maatschappelijke vraagstukken te verhelderen en nieuwe wegen ter oplossing te verkennen. De denkwereld van grote denkers wordt gecombineerd met recente wetenschappelijke inzichten, aangevuld met de praktische kennis van experts én betrokken op actuele ontwikkelingen. De aansprekende verwoording van inzichten in goed Nederlands speelt een belangrijke rol in het onderwijs en onderzoek van Centrum Èthos.

Deze benadering is ook kenmerkend voor de leergangen: filosofische reflecties en vergezichten worden afgewisseld met ‘tastbare’ bijdragen door experts op specifieke terreinen (ICT, veiligheid, media). Daarnaast is er aandacht voor praktische wijsheid en persoonlijke ontwikkeling. Gebruikmakend van de socratische methode worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen houding en opvattingen kritisch te bevragen en de vaak impliciete vooronderstellingen in hun denken te onderkennen. Tevens wordt hen het filosofisch instrumentarium aangereikt (TVM) om op een meer fundamentele manier naar actuele maatschappelijke verschijnselen te kijken en nieuwe antwoorden te formuleren op prangende vraagstukken. Uitgaande van de Aristotelische methode wordt deelnemers geleerd hoe ze het juiste midden kunnen bepalen in situaties waar simpele antwoorden te kort schieten. Daarbij worden ook regelmatig visuele media (films, documentaires, youtube-fragmenten ed.) ingezet om bepaalde thema’s toe te lichten of op een andere manier te ervaarbaar te maken. Bij dit alles gaat het er steeds om dat deelnemers gaandeweg een eigen verhaal ontwikkelen dat hen in staat stelt om anderen mee te nemen in hun gedachtegang en te inspireren.

Extra leergang Wijsheid in tijden van transitie (open inschrijving 2019)
Naast de twee bestaande leergangen die de Filosofische School Nederland momenteel verzorgt, gaat er per 2019 ook een leergang Wijsheid in tijden van transitie van start met een open inschrijving. Deze leergang is bedoeld voor bestuurders, beleidsmanagers en managers in het bedrijfsleven, bij maatschappelijke organisaties en bij de overheid die zich willen verdiepen in de mondiale veranderingen die gaande zijn en een wijsgerig onderbouwde visie willen ontwikkelen hoe ze de komende jaren het best daarop in kunnen spelen.